އީރާނުން ވަރުގަދަ މިސައިލެއް ޓެސްޓުކޮށްފި، އެތައް ޤާބިލުކަމެއް މި މިސައިލަށް ލިބިގެންވޭ

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން އެކަހަރި ކޮށްލާފައި އޮންނަ އެހެންނަމަވެސް، ދިފާއީ ގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޤައުމުކަމުގައިވާ އީރާނުން، ވަރުގަދަ މިސައިލެއް ޓެސްޓުކޮށްފިއެވެ. 1979 ވަނަ އަހަރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅައިގެން 50،000 ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ސޫރަދު ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ގުރަހައެއްކަމުގައިވާ މާސްގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު އާލާކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެކި ޤައުމުތަކާއި އެކި ކުންފުނިތަކުން މި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭއިރު،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

އެޓްލާންޓިކް ކަނޑުގެ އަޑިޔަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ އެޓްލާންޓްކް ކަނޑުގެ އަޑިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަރުބަދަތަކެއް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދަކަށް މެގްނިޓިއުޑް މިންގަނޑުން 5.0

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޯމަހެއްގެ އުނދަގުލާއި ހެދި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މޫދަށް އެރުން މަނާކޮށްފި

ކޯމަހަކީ އިންސާނުންނަށް ގޯނާ ކުރާ ޖަނަވާރެއް ނޫންކަން އެންމެންނަށް އެނގެއެވެ. އަދި އެހެން ޖަނަވާރުތަކާއި ހިލާފަށް ކޯމަހަކީ އިންސާނުންނާއި ވަރަށް އެކުވެރިކޮށް އުޅޭ އިންސާނުންނާއި ވަރަށް ގަޔާވާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފަލަސްތީނުގެ ނަރުހެެއް ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި ޝަހީދު ކޮއްލައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ނަރުހެެއް ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި ޝަހީދު ކޮއްލައިފިއެވެ. އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ހިސޯރުކުރުންތަކާއި ދެކޮޅަށް ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެއްވުމަށް އިސްރާއީލުގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިން ބަޑި ޖެހުމުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެ ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލަންކާ އިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދެ ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ސްރީލަންކާ އިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ލަންކާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި 2.39 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބަންޑާރަނައިކެ އިންޓަނޭޝަނަލް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދިވާލީ ފާހަގަ ކުރަން ދިއްލީގައި ބަޑިބޭސް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްްފި

އިންޑިއާގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރާ ދިވާލީގައި، މިއަހަރު ބަޑިބޭސް ބޭނުންކުރުން އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ކޯޓުން ދިވާލީގައި ބަޑިބޭސް މަނާކޮށްފައި މިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބަޔަކު ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮޑު ބިޔަ ހަރުފައެއް ހިފައި، ކައްކައިގެން ކާލައިފި

އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ސުމަޓުރާގެ ބަޓަންގް ގަންސަލް އަވަށުގައި މީހަކަށް ހަމަލާދިން 25.6 ފޫޓުގެ ދިގު ހަރުފައެއް މަރާލުމަށްފަހު ކައްކާލައިގެން އެއަވަށުގެ ރައްޔިތުން ކާލައިފިއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އެއަވަށުގެ ދަނޑެއްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމެރިކާގައި 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލުމުގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން އުފުލައިފި

އެމެރިކާގެ ލާސް ވޭގަސް ގައި މިއަދު ބަޑިން ހަމަލާދީ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރާލުމުގެ ޒިންމާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާޢަތް އައިއެސް އިން އުފުލައިފިއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޮހިންގާ މުސްލިމުން ދަތުރުކުރި ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި – ސަލާމަތްވީ އެންމެ17 މީހުން

މިޔަންމާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުން ރޮހިންގާ މުސްލިމުން މަރަން ފެށުމުން ސަލާމަތް ވުމަށް އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަ ކުރަމުން އަންނައިރު އިއްޔެ މިޔަންމާއިން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް