ދެދުނިޔޭން ކާމިޔާބު އެދޭ ނަމަ ތިބާގެ މަންމައަށް އޯގާތެރި ވާށެވެ. އަޅާލާ ލޯބިދޭށެވެ.

އިންސާނުން މި ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކޮށްފައެވެ. މި މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އިންސާނާ ހޭދަ ކުރާ މަރުޙަލާއަކީ އެންމެ މުހިންމު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޮޑަކިޅި ދިށިއްޔެ؟

ނަލަ ފެހި ފުވައްމުލަކުގެ އެތެރެ ވެށިވެސް ޤުދުރަތީ ރީތިކަމުން ވަނީ ފުރިހަމަވެފައެވެ. ފުވައްމުލަކުގައި އުފެދިފައިވާ ސާފު ފެނުގެ ޤުދުރަތީ ދެ ކުޅިއަކީ ރަށުގެ ޤުދުރަތީ ރީތިކަން އިތުރަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ތުނޑީ ވެލި ބަރުކޮށްގެންދާ އޮޑިތަކަށް ނުރައްކަލާއި ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ

އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރަން މުތީ ތަކެއްފަދައިން އުކާލެވިފައިވާ މި ޖަޒީރާ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އަޖައިބުންފުރިގެންވާ ފަދަ ޗާލު ކަމާއި ނަލަ ކަން ލިބިފައިވާ ކުޑަކުޑަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފަތަން ނޭގޭ މީހާ ނަވަކަށް ލައި ފުރުވާލިފަހުން ފުވައްމުލައް ފަޅުނުވާ ވާހަކަ ..

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ) އޭރާއި މިހާރަށް ބަލާއިރު ދިވެހިން ޤަބޫލުކުރާ، އަދި ޤަބޫލުކުރި ކަންތައްތައް ވަރަށް ތަފާތެވެ. ތާރީހީ ފަތްފުތްތަކުން މިކަން ސާބިތުވާއިރު، ދިވެހިންގެ ތާރީހު ދިވެހިންގެ އަތްމަތިން ގެއްލި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު މީހުންގެ ހިތްހެޔޮކަން ރަށުގެ ސަޤާފަތާއި ގުޅިފައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ) އެކަކު އަނެކަކަށް ޤަދަރު ކުރުމާއި، އިޙްތިރާމް ކުރުން އަދި ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ، އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ އަބަދުވެސް އޮންނަ ކަމެކެވެ. ދިވެހިންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެވެސް އަހުލާގު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ފުވައްމުލަކު ނަންއިވޭ، މެދުއަޑިފެން ހެޔޮރަށޭ، ރާޅުވަށާފުއްޓަރޭ”

ޒަމާނުއްސުރެވެސް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކާއި ރަށްތައް ބެހިފައި އޮންނަ ގޮތަށް ބަލާލާއިރުވެސް ފުވައްމުލައް މިވަނީ ތަފާތު ރަށަކަށެވެ. ޖިއޮގްރަފީގެ ގޮތުން ބަލާއިރުވެސް މިކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. އެއް ރަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެންދިރުވާ މެދެރި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކޮންއުޅޭގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާލާއިރު އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ތަފާތަކެއްހުރިކަމަށްވެއެވެ. ކުރީގެ ދުވަސްތަކުގައި ފުވައްމުލަކު މީހުން އެންހިފައިގެން އެމުގެ މަސްވެރިކަން ކުރިދުވަސްވަރުވެސް އެކަން ކުރަމުން ދިޔައީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބޮޑުދުންއެޅުން

އިޙްޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކު މީހުންގެ ކެއުމަކީ މުޅިންވެސް ރަށުން ލިބޭ ތަކެއްޗެވެ. އެއީ އޮޅު އަލަ، ބަބުކެޔޮ، ފަތްކެޔޮ، ކައްޓަލަ، ކަށިކެޔޮ، އަދި ކާށި ގަބުޅި ދިވެހިހަކުރު ފަދަތަކެއްޗެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އަލީ ވަޙީދުގެ އިސްތިއުފާގެ ފަހަތުގައި އޮތީ ކޮންސަބަބެއް؟

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމުގެ މަގާމުން އަލީ ވަޙީދު މިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް އެކުވެގެން އުފައްދާފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދައަށް ގެއަށް ވެލިލުން

އިހުޒަމާނުގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުންނާއި، އަދި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ހުންނަގޮތުން އެއްވެސް ގެއެއްގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ތަޅުން އަޅާފައި ނުހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރޯދަމަހައްޓަކައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް