ރޯވެ އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެންނަނީ

މިއަދު ރޯވި ފުވައްމުަލު ބޯޓުގައި ތިބި އެންމެން މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް އިން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ފ.ފިލިތެޔޮ ކައިރިން ދަތުކުރަމުންދިޔަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާ ދޯންޏަކަަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާ މަސް ދޯންޏަކަަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ކައިރިން 22 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޗެކް ބައުންސް މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ޗެކް ބައުންސް މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ޗެކް ބައުންސްގެ މައްސަލައަކާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ސޯލިހު ތާއިދެއް ނުކުރައްވާނެ: ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ފިޔަވާ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ތާއީދު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބީއެމްއެލް އިން ލުއި ލޯނު ދޫކުރާ އަދަދު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް އިތުރު ކުރަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑުކޮށް، 100،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ދެމުންދާ ލުއި ލޯނުގެ އަދަދުތައް، 300000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަނީ ނިންމާފައިވާކަމަށް މިއަދު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އަށް ރަށެއްގެ މަގުތައް ހަދާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ލ. ފޮނަދޫގެ އެތެރޭ މަގުތައް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ބީލަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ސިއްރު ފެންފުށީގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި ދިވެހި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ސިއްރު ފެންފުށީގެ އިމާރާތަކުން ވެއްޓި 22 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި 22 އަހަރުގެ ޒުވާނާ މަރުވެފައިވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ހައްދުފަހަނައަޅާ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށް ނުކުރެވޭނެ – ނަހުލާ

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ހައްދު ފަހަނައަޅާ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކޭކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަހުލާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ސަންގްޓީވީގައި ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. މިކަން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތް އާންމުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 150 ފްލެޓަށް ކުރިމަލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެކައުންސިލުން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން 150

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް