ދެދުނިޔޭން ކާމިޔާބު އެދޭ ނަމަ ތިބާގެ މަންމައަށް އޯގާތެރި ވާށެވެ. އަޅާލާ ލޯބިދޭށެވެ.

އިންސާނުން މި ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ މަރުޙަލާތަކެއް ކަޑައްތު ކޮށްފައެވެ. މި މަރުޙަލާގެ ތެރެއިން މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އިންސާނާ ހޭދަ ކުރާ މަރުޙަލާއަކީ އެންމެ މުހިންމު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެ ހެޔޮ އަންހެނާ

ލިޔުނީ: މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދަރިންނަށް ދީން ރަނގަަޅަށް އޮޅުންފިލުވައި ނުދިނުމުގެ ނަތީޖާ ވަރަށް ހިތި!

އަބަދުވެސް އަޑުއިވެނީ ކޮންމެވެސް ކުށެއްކޮށްގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅޭ ވާހަކައެވެ. ތަނެއްގައި މީހަކު މަރާލާފައިއޮއްވާ ފެނުނު ވާހަކައެވެ. ޒިނޭކުރަނިކޮށް ދެމީހަކު ހައްޔަރުުކުރި ވާހަކައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ނިމުމެއް ނާދެއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މާމުއި – އެތަކެއް ބަލިތަކަށް ފަރުވާއެއް

ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ކުޅަނދުރަށް އިލްހާމު ކުރައްވައި އެންގެވިއެވެ. ފަރުބަދަތަކުގައްޔާއި، ގަސްގަހާގެހީގައްޔާއި، މީހުން ހަދައިދޭ ބިނާތަކުގައި، ހަތާހަދައި އުޅޭށެވެ. ދެން ތިޔަ ކުޅަނދުރު، ހުރިހާ މޭވާތަކުން ކައިއުޅޭށެވެ! ފަހެ،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުން (2

3- ނަމާދަށް ތައްޔާރުވުން: ނަމާދަށް އަޅާ ތައްޔާރުވުމަކީ އޭނާ މާތް ﷲ އަށް ލޯބިވާ ކަމުގެ ދިރިހުރި ޢަލާމާތެކެވެ. އަދި އޭނާ ނަމާދު ވަޤުތާއި އެ ނަމާދު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުން (1)

އަޅުކަންތައް މާތް ﷲ ޤަބޫލުކުރައްވަނީ ދެ ޝަރުތެއް އަޅުކަމެއްގައި ފުރިހަމަ ވުމުންނެވެ. އެއީ ﷲ އަށް ކުރެވޭ ޢިޚްލާޞްތެރި އަޅުކަމަކަށް ހެދުމާއި ޝަރުޢު ކުރެވުނު ގޮތަށް އެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް