ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ޕަބްޖީ މަނާކުރަން ވިސްނަނީ

ދިވެހިން ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮސް އުޅޭ އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ އިންޑިޔާގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް ނުވަތަ ޓްރިވެންޑްރަމް ސަރަޙައްދުގައި، މަޝްހޫރު ޕަބްޖީ ކުޅުން މަނާކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މޭބިސްކަދުރު: ބޮލުގެ އެއްފަޅީގައި ރިއްސާ މީހުންނަށް ހާއްސަ!

މޭބިސްކަދުރަކީ ހުތް ފޮނި އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. ތަފާތު ވައްތަރާއި ކުލަތަކުގެ މޭބިސްކަދުރު ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އާންމުކޮށް ހުންނަނީ ފެހި، ރަތް، ކަޅު، އަދި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދަތުގައި ހަރުކޮށްލާ ކުޑަކުޑަ އެއްޗަކުން މުޅި ހަށިގަނޑު ބަލާލެވޭނެ

ފަންނިއްޔާތު (ޓެކްނޮލޮޖީ) ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައިވުމާއެކު މިހާރު މިވަނީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ސުމޭރު (ޑިޖިޓަލް) ވެފައެވެ. ރޭޑިޔޯ ސިގްނަލް ވޭވްސް ބޭނުން ކޮށްގެން ފަންނިއްޔާތު ބޭނުން ކޮށްގެން، މޮޅު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މޭކަޕް ކުރާ އަންހެނުންނަށް ކާމިޔާބީއަށް ވާސިލް ވުމަށް އުނދަގޫވޭ

ދުނިޔޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައި ކުޅަ އެއްބައި އަންހެނުންނަކީ މޭކަޕް ކުރާ އަންހެނުންނެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ 60 އިންސައްތަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުސް ބަނޑާ ހުރެ ކަސްތަރު ކުރުމަކީ ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެދޭނެ ކަމެކެވެ. އަދި ގިނަ މީހުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކޮށް އުޅޭ އެއްކަމަކީ ކަސްރަތު ކުރުމެވެ. ބައެއް މީހުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ގުގުރިދަމަންތަ؟ މިކަން ކޮށްލާ ހުއްޓިދާނެ!

ގުގުރި ދެމުމަކީ މީހުން ވަރަށް ރުޅިއަންނަ ކަމެއެވެ. ގުގުރި ދަމާ މީހާގެ ސަބަބުން އޭނާ ކައިރީގައި ނިދަން އޮންނަ މީހާއަށް އުނދަގޫ ފަހަރު ގިނައެވެ. ގުގުރި ދަމަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލް އިން މި އަހަރު ހަތަރު ފޯނެއް ނެރޭނެ

ވަރުގަދަ އެޕަލް ކުންފުނީގެ ވޯލްޑްވައިޑް ޑެވެލޮޕާސް ކޮންފަރެންސް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޕަލް ކުޑައިގެ ދަށުން ނެރެމުންދާ ތަފާތު އުފެއްދުންތަކާއި، އެއުފެއްދުންތައް ތަރައްޤީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަމައެކަނި ސައެއް ނޫން، ޑްރޯން އިން ކޮންމެ ކާއެއްޗެއްވެސް ގެނެސްދޭނެ

އިންޑިޔާގެ ލަކްނޯގައި، ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ސައި ޑެލިވަރީކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކަށް ފަސޭހަތަކެއްވެސް ލިބިގެންދިޔައެވެ. ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު، ހުސްވި މެއި މަހުގެ 23

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ވަރުބަލިކަން އިޙްސާސް ވާނަމަ ރޯދަ ވިއްލައިގެން ކާންވީ މޭބިސް ކަދުރު

މޭބިސްކަދުރަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ލިބެން ފަސޭހަ މޭވާ އެއް ނަމަވެސް އެހާ ގިނަ ދިވެހިން ކާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި މޭބިސް ކަދުރު މަދުން ހެއްދުނު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“އަނބިމީހާ ފެނުނީ ދެ މިނެޓަށް، އެއީ ހިތްވަރުގަދަ ނަރުހެއް”

އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ސަޖީޝްއަށް އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނެތްކަމުގެ އިހުސާސް އަދިވެސް ކުރެވެއެވެ. އޭނާގެ އަނބިމީހާއަކީ ނިޕާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ ފުރަތަމަ މީހާއަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް