ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުން ބޭކާރު މީހުން ދުރުކުރޭ

ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި އޭނާ އަށް މުހިއްމު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެއެވެ. އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނަށް ގިނަ ވާހަކަ ތަކެއް ކިޔާދޭއިރު އެއްބަޔަކީ އަނެކާ އޭނާ އަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އަދިވެސް ލަހެއްނުވޭ …

އިރުއެރުމާއި އިރު އޮއްސުމާއި ދުނިޔެ ދައުރުވުމުގެ ނިޒާމަކީ އިލާޙީ ޤާނޫނުގެ ހަމަތަކާޢި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެއް އުސޫލަކުން ހިނގަމުންދާތަން އަޅުގަޑުމެންނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ކަމަށްވާތީ އެކަމާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަޤީޤީ ވާހަކަ: ފޮށެވުނު އަންހެން ކުއްޖާގެ ސަބަބުން ތައުބާވި ޒުވާނާ

އޭނާގެ ވާހަކަތައް ކިޔަިދެމުން ދިޔައިރު މޫނުމަތިން ދެރަވުމުގެ ކުލަވަރު ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އޭނާ ބުނަމުން ދިޔައެވެ. “އަހަރެން ނަމާދުކޮށެއް ނޫޅެން. ފާފަ ކުރަމުން ދިޔައީ އެއްވެސް އަސަރެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޮންމެ ރެއަކު އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް

ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އުޅޭ އިރު އެކަކު އަނެކަކަށް އަޅާލުމާއި އެކަކު އަނެކަކަށް ވަފާތެރި ވުމަކީ ކައިވެންޏެއް ދެމެހެއްޓުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އަސާސެވެ. އަދި އުފާވެރި ކައިވެންޏަކަށް އެދޭނަމަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތާޝާ (13 ވަނަބައި)

އަހަރެން ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ތާޝާ ދެންމެ ލިޔަންއިން ފޮތެވެ. އަހަރެން އެފޮތް ނަގާ ބަލައިލީމެވެ. އަހަރެން އަތުގައި އެފޮތް އޮތްތަން ފެނުމުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މައިދައިތަ

މަންމަގެ ވާހަކަ އަހަންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ދެކޮޅު ނުޖެހޭތީއެއްނޫނެވެ. ނަޒީހާ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެހެން ހަމަ ހީނުވަނީއެވެ. އޭނާ އަކީ ފައިސާއާ ހެދި މޮޔަވާ މީހެއްނޫނެވެ. އަހަރެންގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތާޝާ (12ވަނަ ބައި)

އަހަރެން ޕޮލިހަށް ގެންގޮސްފިނަމަ އަހަރެންގެ ބައްޕަ އަހަރެންގެ ދުވަސް ދުއްވައިލާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އިންސާފެއް ނޫނެވެ. މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ މިތަނުން ދިޔުން ކަމުގައި ވާތީ އަހަރެން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަޔާތުގެ ޑައިރީ އޭނާގެ ގަލަމުން (ހަތްވަނަ ބައި)

ދުވަސްތައް ފާއިތުވަމުންދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތުގައިވާ އާސިފުގެ ލޯބި ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ހިތުގައި އުފެދޭ ލޯބީގެ ޖަޒުބާތުތައް ކެތްތެރިކަމާއެކު އަހަރެން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމެވެ. އާސިފުފަދަ މާތް އިންސާނަކުދެކެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތާޝާ (11 ވަނަބައި)

މަންމާ އަހަރެން ތާޝާ މިގޭގައި ބެހެއްޓިޔަސް އޯކޭ ދޯ؟“ އަހަރެން މިހެން ބުނުމުން މަންމަ ވަގުތުން ބޯ ޖަހައިލިއެވެ. ”އެކަމަކު މިކޮޓަރިޔަކު ނުހުރެވޭނެ!“ މަންމަ މިހެން ބުނުމުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަޔާތުގެ ޑައިރީ އޭނާގެ ގަލަމުން .. (ހަވަނަ ބައި)

ޙަޔާތުގެ ހުރިހާ ހިތާމަތަކާ، ވޭންތައް ހިތުގައި އޮބަހައްޓަމުން އަހަރެން އާސިފުގެ އާދޭހަށް އޭނާއާއި އިދެފީމެވެ. އާސިފުވީ އަހަރެން ހީކުރިވަރަށްވުރެ މާރަގަޅު އިންސާނަކަށެވެ. އޭނާއަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް އެންމެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް