ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 90 ލާރި ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އެންމެގިނައިން ތެޔޮ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެން ޑީސަލް ލީޓަރެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ބައިލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން އެ ރިސޯޓުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި 46،507 ރުފިޔާ ބަހައިފިއެވެ. ރިސޯޓްތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖް ހާމަކުރާ ވެބުސައިޓް މޯލްޑިވްސް ސާރވިސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ހައްދުފަހަނައަޅާ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށް ނުކުރެވޭނެ – ނަހުލާ

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ހައްދު ފަހަނައަޅާ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކޭކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަހުލާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ސަންގްޓީވީގައި ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފްލައިމީން އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް އުދުހެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ އެއާއިން ހިންގާ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑުއާއި، ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިފޯނާއި އެޕަލްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ސެޕްޓެމްބަރ 12 ގައި ލޯންޗް ކުރާނެ

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އާ އައިފޯނާއި އިތުރު ބައެއް އުފެއްދުންތައް ސެޕްޓެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު ލޯންޗް ކުރަން ނިންމާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ދައުވަތު މީޑިއާތަަކަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިންޑިއާގެ ގޯއެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގޯއެއާގެ ދަތުރުތައް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފަށަން އެއެއާލައިނުން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާ ގޯއެއާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުތައް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ! އެޕަލުން ބުނަނީ ނޮވެމްބަރު ތިނަކުން ފެށިގެން އައިފޯނު އެކްސް ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް !

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައު އައިފޯނު މޮޑެލް އައިފޯނު އެކްސް ނުވަތަ އައިފޯނު 10 ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ކުރިންވެސް ބުނެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ، އުރީދޫގެ އައު ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ، އުރީދޫގެ އައު ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެ އިމާރާތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި އެ އިމާރާތުގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބު ދަށްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް