އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އަމީތާބު ރާއްޖެ އަންނަނީ

އަމީތާބު ބައްޗަންގެ 75 ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު ރާއްޖެ އައުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ. މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ހެލްތު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދަތުރުމަތީގައި އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެ

އަބުދާބީން ނެދާލޭންޑްގެ އެމްސްޓެޑަމްއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ފްލައިޓެއް ދުއްވަމުން ދިޔަަ ޕައިލެޓަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އެ އެއާލައިން އިން ބުނީ، ޕައިލެޓްގެ ކުއްލި މަރާއެކު ފްލައިޓްގެ މިސްރާބު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިހުރީ އައިފޯނު އެކްސް އާއި ބެހޭގޮތުން ކުރީން ނޭނގޭ ވާހަކަތަކެއް !

އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުގެ އެތެރޭގެ ސާމާނުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެޕަލް އިން އަބަދުވެސް މާކަ ގިނަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ނޫޅެ އެވެ. އެގޮތުން އެޕަލް އައިފޯނު އެކްސްގައި ހިމަނާފައި ވަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެވަނަ އަންބަކަށް ފިރިމީހާ ބޭނުންވުމަކީ ދިރިއުޅުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ހެއްޔެވެ؟

ކޮންމެމީހަކުވެސް ކައިވެންޏެއްކުރަނީ ދެމަފިރިން އެކުގައި ލޯބިން ދިރިއުޅުމަށެވެ. އެކަކުއަނެކަކަށް ލޯބިދީ އުފަލާއި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. އެކަކުވެސް އަނެކަކަށް ލިބެން އޮންނަ ހެވަކާއި އުފަލަކުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މަޙްރޫމް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެން ފެނިގެންދާނީ ވިޝާލް ބަރުދުވާޖުގެ ފިލްމަކުން: ނަވާޒުއްދީން

ބޮލީވުޑް ތަރި ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީޤީ ދެން ފެނިގެންދާނީ ޑައިރެކްޓަރު ވިޝާޅް ބަރުދުވާޖުގެ ފިލްމަކުން ކަމަށް ނަވާޒުއްދީން ބުނެފި އެވެ. އެ ފިލްމާއިބެހޭ މާގިނަ ތަފްސީލެއް އަދި ފެންމަތިވެފައެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

65 ރަށެއް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން އިއުލާން ކޮށްފި

ބީލަމުގެ އުޞޫލުން، ށ.، ނ.، ރ.، ބ.، ކ.، އދ.، ވ. އަދި ސ. އަތޮޅުގެ 65 ރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކުދން ގޯސް މަގުން ހިނގަނީ ބެލެނިވެރިންގެ އިހުމާލުން

ކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށް ފަހު ކުއްޖާއަށް ހިނގަންވީ މަގު ދައްކާދޭން ތިބި ބަޔަކީ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރީންނެވެ. ނަމަވެސް ބެލެނިވެރީންގެ ފަރާތުން ކުއްޖާއަށް އަޅާލަން ވީ ވަރަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ރޭސް3” އިން ސަލްމާންއާއެކު ޖެކްލިން ވެސް ފެންނާނެ

ހިންދީ ފިލްމު ސީރީޒް “ރޭސް 3” އިން ސަލްމާންޚާނާއި އެކު ޑެއިޒީ ޝާހު ފެންނާނެ ކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވަނިކޮށް އެ ދެތަރިންނާއެކީ ފިލްމީ ތަރި ޖެކުއިލިން ވެސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތިބާގެ ދިރިއުޅުމުން ބޭކާރު މީހުން ދުރުކުރޭ

ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި އޭނާ އަށް މުހިއްމު ގިނަ ބަޔަކު ތިބެއެވެ. އެންމެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނަށް ގިނަ ވާހަކަ ތަކެއް ކިޔާދޭއިރު އެއްބަޔަކީ އަނެކާ އޭނާ އަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އަދިވެސް ލަހެއްނުވޭ …

އިރުއެރުމާއި އިރު އޮއްސުމާއި ދުނިޔެ ދައުރުވުމުގެ ނިޒާމަކީ އިލާޙީ ޤާނޫނުގެ ހަމަތަކާޢި އެއްގޮތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެއް އުސޫލަކުން ހިނގަމުންދާތަން އަޅުގަޑުމެންނަށް ފެންނަ ކަންތައްތައް ކަމަށްވާތީ އެކަމާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް