އެމްޑިޕީ މެމްބަރުން އަނެއްކާވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި – ނަޝީދު

އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމްކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މެމްބަރުންނާއި އެ ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަނެއްކާވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފްލައިމީން އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް އުދުހެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ އެއާއިން ހިންގާ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑުއާއި، ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުރިހާ ގައުމަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން، އިސްރާއިލް ތަފާތެއް ނުކުރާނަން – އިބޫ

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ހާރިޖީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގައި އެއްވެސް ގައުމަކާއި މެދު ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިސްރާއީލް ވެސް އިސްތިސްނާ ނުވާނެ ކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ތޮށިލާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އިރުމަތީފަރާން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް މިސަރުކާރުން ފަށައި އެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުރަން ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފައިސަލްގެ އުފަން ރަށަށް އިބޫގެ ވައުދު ފުންޏެއް!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އުފަން ރަށް، ފުވަމުލަކު ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ލަސްވެއްޖެނަމަ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެ – އިބޫ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންކުރާ ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓު ލިބުން ލަސްވެއްޖެނަމަ އެ ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރެވެން ނޯންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އިންތިޚާބުގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު ފަޒާދު އިބޫ އާއި އެކު ކެމްޕޭނަށް އުތުރަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު އިދިކޮޅު ހަރާކާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) އާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ދެވޭނެ

ފުވައްމުލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިމުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފެނަކައިގެ އޮފިޝަލަކު ހާމަކޮށްފައިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަދާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޚިޔާލެއް ހުށަހަޅައިގެން 50،000 ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

ސޫރަދު ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ގުރަހައެއްކަމުގައިވާ މާސްގައި އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު އާލާކުރުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެކި ޤައުމުތަކާއި އެކި ކުންފުނިތަކުން މި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭއިރު،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް