ރޯވެ އަޑިއަށް ދިޔަ ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެންނަނީ

މިއަދު ރޯވި ފުވައްމުަލު ބޯޓުގައި ތިބި އެންމެން މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް އިން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ފ.ފިލިތެޔޮ ކައިރިން ދަތުކުރަމުންދިޔަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާ ދޯންޏަކަަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

އިންޖީނު ހުއްޓި އޮޔާދާ މަސް ދޯންޏަކަަށް ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ، ފުވައްމުލަކު ކައިރިން 22 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދިޔަ ދޯންޏެއްގެ އިންޖީނު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޗެކް ބައުންސް މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ޗެކް ބައުންސް މައްސަލައެއްގައި އަންހެނަކު ހޯދަން ފުލުހުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ޗެކް ބައުންސްގެ މައްސަލައަކާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ދަނޑިމަގު ވޮލީކޯޓު ކައިރިންނެވެ. ދެ ސައިކަލް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ޕަބްޖީ މަނާކުރަން ވިސްނަނީ

ދިވެހިން ގިނަ އަދަދަކަށް ގޮސް އުޅޭ އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ދިރިއުޅެމުންދާ އިންޑިޔާގެ ތިރުވަނަންތަޕޫރަމް ނުވަތަ ޓްރިވެންޑްރަމް ސަރަޙައްދުގައި، މަޝްހޫރު ޕަބްޖީ ކުޅުން މަނާކުރުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 90 ލާރި ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެއަށް އެންމެގިނައިން ތެޔޮ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެން ޑީސަލް ލީޓަރެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ރައީސް ސޯލިހު ތާއިދެއް ނުކުރައްވާނެ: ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ފިޔަވާ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ތާއީދު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބީއެމްއެލް އިން ލުއި ލޯނު ދޫކުރާ އަދަދު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް އިތުރު ކުރަނީ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑުކޮށް، 100،000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ދެމުންދާ ލުއި ލޯނުގެ އަދަދުތައް، 300000 ރުފިޔާއާ ހަމައަށް އިތުރުކުރަނީ ނިންމާފައިވާކަމަށް މިއަދު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އީރާނުން ވަރުގަދަ މިސައިލެއް ޓެސްޓުކޮށްފި، އެތައް ޤާބިލުކަމެއް މި މިސައިލަށް ލިބިގެންވޭ

ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުން އެކަހަރި ކޮށްލާފައި އޮންނަ އެހެންނަމަވެސް، ދިފާއީ ގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޤައުމުކަމުގައިވާ އީރާނުން، ވަރުގަދަ މިސައިލެއް ޓެސްޓުކޮށްފިއެވެ. 1979 ވަނަ އަހަރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އަށް ރަށެއްގެ މަގުތައް ހަދާނެ ފަރާތްތައް ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި

ލ. ފޮނަދޫގެ އެތެރޭ މަގުތައް ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ބީލަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް