ޗައިނާގެ “ލަކީއެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި

ޗައިނާގެ “ލަކީ އެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ބަޖެޓު އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ލަކީ އެއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިހުރީ އައު އައިފޯނުގެ ބެންޗްމާކް ސްކޯތައް، ސެމްސަންގް ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުން ނުރޯތި !

އެޕަލްއިން މިވަނީ އެޕަލްގެ އައު ފޯނުތައް ދައްކައިލާފަ އެވެ. އައިފޯނު 8 އައިފޯނު 8 ޕްލަސް އަދި އައިފޯނު އެކްސް ފޯނު މިވަނީ ދައްކައިލާފަ އެވެ. މި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ޓޫމްބް ރައިޑާ” ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް “ޓޫމްބް ރައިޑާ” ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވޯނާ ބްރޯސް އާއި އެމްޖީއެމް އިން ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ފިލްމްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޝާހުރުކް އަހަންނަށް އިތުބާރުކުރާތީ އުފާކުރަން: ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު ރާއި

ޑައިރެކްޓަރު އާނަންދު އެލް ރާއި ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އޭނާގެ ކުރިއަށް ފިލްމަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝާހުރުކް ޚާން ލީޑުރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“އައިފޯން X” ފަސޭހައިން އަތުޖެހޭނީ މި އަހަރު ނިމޭ ފަހުން

އެޕަލް އިން ބޮޑު ބަދަލުތަކަކާއެކު ނެރުނު “އައިފޯން ދިހައެއް” ގަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވާވަރަށް މި ދުވަސްކޮޅު ސަޕްލައިކުރުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ކޭޖީއައި ސެކިއުރިޓީއސް އިން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޗާއިނާގެ އިތުރު މަންޒިލަކަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން ޗާއިނާގެ އިތުރު މަންޒިލަކަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. ދަތުރު ފަށާފައިވަނީ ޗައިނާގެ އިތުރު ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ހަންގްޖޯ އަށެވެ. މިދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަންގެ ހަންގްޖޯ-މާލެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭއިރު ފޭސްބުކް ޕާސްވޯޑް ލޯބިވެރިޔާއަށް ދޭން ޖެހޭނެތަ؟

ވަރަށް ޅައުމުރުގައި ލޯބިވެރިން ހޯދުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމުކަމެކެވެ. އަދި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކު އުފަލުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތަށްތަށް ކުރެއެވެ. ކަންމިހެން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހިތްހެޔޮކުރުމާއި އޯގާތެރިވުމުގެ ފިލާވަޅު ” އީދުން ” ލިބިގަތުމަށް މަސީހް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

އަޟްހާ އީދަކީ މުސްލިމުންގެ މެދުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ގުޅުންތަކާއި ހިތްހެޔޮ ކުރުމާއި އޯގާތެރިވުމުގެ ފިލާވަޅު ދަސްކޮށްދޭ މުނަސަބަތެއް ކަމަށާއި އެ ކަމުން ފިލާވަޅު ލިބިގަތުމަށް ދިވެހި މުޖްތަމައު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކަށް؟

ނޭމާ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ބާސެލޯނާއިން އެ ޓީމަށް ގެނެއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ލިވަޕޫލްގެ ބްރެޒިލް ތަރި ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބާސެލޯނާއިން ނިމުމަކަށްގެނެސްފި ކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނޭމާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ބާސެލޯނާއިން ނިންމައިފި

ރިކޯޑް ޓްރާންސްފަރ ފީ އަކަށް ބާސެލޯނާއިން ޕީ.އެސް.ޖީ އަށް ބަދަލުވި ނޭމާ އާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ބާސެލޯނާއިން ނިންމައިފިއެވެ. ނޭމާއާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ބާސެލޯނާއިން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް