އިބޫގެ ރަނިންމޭޓް މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާނު ކުރާނަން – ޖޭޕީ

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖޭޕީން ހުށައަޅާ ރަނިންމޭޓް މި މަހު ދިހައެއްގެ ކުރިން އިއުލާން ކުރާނެކަމަށް ޖޭޕީއިން ބުނެފިއެވެ. ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި!

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ތިން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މިމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ.ފުވައްމުލައް، މާލެގަން. ގަލްގެ،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނިޕާ ވައިރަސް އިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟

ނިޕާ ވައިރަހަކީ ޒޫނޮޓިކް ޕެތަޖެން އެކެވެ. މީގެ މާނައަކީ މިއީ ޖަނަވާރުންގެ ކިބައިން އިންސާނުންނަށް އަރާފައިވާ ވައިރަސް އެކެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިވައިރަސް ފެނިފައިވަނީ 1998 ވަނަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ވާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ، ބަލި ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް- އެޗްޕީއޭ

އިންޑިޔާގެ ކެރެލާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ބާވަތުގެ ވާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭތީ، އެބަލި ރާއްޖެއަށްވެސް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އުދަ އަރާނެތީ ސަމާލުވޭ، މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާނެ

ދިޔަވަރު އެންމެ ބޮޑުވާ ގަޑީގައި ބައެއް ރަށްތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމަކަށްވާތީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންދިނުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ވައިގަދަވެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ވާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ، ބަލި ރާއްޖެ އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތް- އެޗްޕީއޭ

އިންޑިޔާގެ ކެރެލާގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނިޕާ ވައިރަސް ފަތުރާ ބާވަތުގެ ވާ ރާއްޖޭގައި އުޅޭތީ، އެބަލި ރާއްޖެއަށްވެސް އައުމުގެ ފުރުޞަތު އެބަ އޮތްކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ޓީވީ ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރިއަކަށް ފަރާތަކަށް އެލްޖީ 65 އިންޗްގެ k4 ސްމާޓް ޓީވީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރުކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނަމޫނާ އައިޑިއަލް ސްކޫލެއް

އައިޑިއަލް ސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި އެއް ޖަމުޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ ގާޑިއަން އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގަމުން އަންނަ، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ޕްރީ ސްކޫލެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް ފުވައްމުލަކުން ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި “ހެލްޕް ރޮހިންޖާ ފުވަންމުލަށް” ހަރަކާތަށް ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިއާ ލިބިއްޖެ އެވެ. މިޔަންމާ ސަރުކާރުގެ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް