ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. މިކަން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތް އާންމުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ 150 ފްލެޓަށް ކުރިމަލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެކައުންސިލުން އާންމުކުރި މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން 150

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެމްޑިޕީ މެމްބަރުން އަނެއްކާވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި – ނަޝީދު

އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމްކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ މެމްބަރުންނާއި އެ ޕާޓީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަނެއްކާވެސް ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފްލައިމީން އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް އުދުހެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ އެއާއިން ހިންގާ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑުއާއި، ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

ގުގުރުމާއި އެކު ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އާއި ދެމެދުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުރިހާ ގައުމަކާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން، އިސްރާއިލް ތަފާތެއް ނުކުރާނަން – އިބޫ

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި ހާރިޖީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގައި އެއްވެސް ގައުމަކާއި މެދު ތަފާތު ކުރުމެއް ނުގެންގުޅޭނެ ކަމަށާއި އެސިޔާސަތުގެ ދަށުން އިސްރާއީލް ވެސް އިސްތިސްނާ ނުވާނެ ކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު ތޮށިލާނެ ކަމަށް އިބޫ ވިދާޅުވިއިރު ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރާ ހިސާބަށް ގެންގޮސްފައި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އިރުމަތީފަރާން ގިރަމުންދާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް މިސަރުކާރުން ފަށައި އެމަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުރަން ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަން ކޮށްދެއްވާނެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފައިސަލްގެ އުފަން ރަށަށް އިބޫގެ ވައުދު ފުންޏެއް!

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިން މޭޓު ފައިސަލް ނަސީމްގެ އުފަން ރަށް، ފުވަމުލަކު ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ލަސްވެއްޖެނަމަ ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރެވޭކަށް ނޯންނާނެ – އިބޫ

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުންކުރާ ފައިނަލް ވޯޓާސް ލިސްޓު ލިބުން ލަސްވެއްޖެނަމަ އެ ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރެވެން ނޯންނާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އިންތިޚާބުގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރު ފަޒާދު އިބޫ އާއި އެކު ކެމްޕޭނަށް އުތުރަށް ވަޑައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު އިދިކޮޅު ހަރާކާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް (އިބޫ) އާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް