ބުޗާ ކަޕްގެ ދެވަނަ މެޗް ހޯދަޑު ޕީއާރުއެސް ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ ދެވަނަ މެޗް ޕީސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ސޮސައިޓީ (ހޯދަޑު) އިން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި އިއްޔެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަހު ވަގުތު ދޫނޑިގަން މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި އިއްޔެފެއްޓި ބުޗާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫހް (ދިގުވާނޑު) އާއި ބައްދަލުކޮށް ފުވައްމުލަކު ސްޕޯޓްސް ކުލަބް (ދޫނޑިގަން) ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި އިއްޔެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޮކާކޯލާ ރަން އިން އައްޑޫ ހާފް މެރަތަން ބައިން އެއްވަނަ ހަސަން އާމިރަށް

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން 312 ބައިވެރިންނާއިއެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ކޮކާކޯލާ ރަން އިން އައްޑޫ” ގެ ހާފްމެރަތަން ބައިން އެއްވަނަ ފުވައްމުލަކު ބީޗްވޭ، ހަސަން އާމިރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި އައްޕި އާއި ޝާމް

ތުރުކެމެނިސްތާންގެ އަޝްޣަބަތުގައި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 17ން 27އަށް ކުރިޔަށްދާ 5 ވަނަ އޭޝިއަން އިންޑޯ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ އެތުލެޓިކްސް ޓީމުގައި ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ އުއްމީދީ ދެދުވުންތެރިންކަމަށްވާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާާތުގެ 15 (ފ)އަދި 17 (އ. ފ) އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީ އަށް

މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް އިއްޔެ ހަވީރު ނިންމާލި އިރު ޏ. އޭއީސިން ވަނީ މުބާރާތުގައި މުހިންމު ގިނަ ވަނަ ތަކެއް ޙާސިލުކޮށްފައެވެ. މިމުބާރާތުގައި ޏ.އޭއީސީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި އެމްޖޭއެމާއި ޏ.އޭއީސީ ކުރީގައި

މިހާރު މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ 20 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި މަދަރުސަތުއް ޝައިޚު މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން (އެމްޖޭއެމް) އާއި ޏ.އޭއީސީ ކުރައަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރަނިން އަދި ދަޑިމަގު ރަނިން ބައްދަލުކުރި މެޗް ކާމިޔާބު ކުރީ ދަޑިމަގު ރަނިން

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކަށް ހުޅުވާލައިގެން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފޯރި ގަދަ ” އައިބޭ ޕޮލިސް ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތު” ގެ 11 ވަނަ މެޗުގައި،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން މޮޅުވެއްޖެ.!

ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފުވައްމުލަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ” އައިބޭ ޕޮލިސް ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތު” ގެ 9 ވަނަ މެޗުގައި، “ރަނިން ޖޫނިއަރސް” އާއި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރިގަދަވެ ފަހު ބޯޅައިން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހުނު ދެ މެޗު

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފާއިތިވި ބުދަ ދުވަހުގެ ދެމެޗު ވެސް ވެގެން ދިޔައީ ފޯރިގަދަ ދެމެޗަށެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ ހޯދައިފި

މާލޭގެ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ޑިވިޒަނުގެ ތިންވަނަ ފުވައްމުލަކު ޓީމެއް ކަމަށްވާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ސިޓީ ހޯދައިފިއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް