ސެމްސަންގް އާ ނުލާ އެޕަލް އަށް އުޅެވޭކަށް ނެތް، ވިއްކާ ކޮންމެ ފޯނަކުން 110 ޑޮލަރު ސެމްސަންގް އަށް

އަނެއްކާވެސް ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން މިވަނީ އެޕަލްގެ އައު ފޯނު، އައިފޯނު އެކްސް ނުވަތަ އައިފޯނު 10 އަކާއި ބެހޭގޮތުން ރިޕޯޓެއް ޝާއިއު ކޮށްފަ އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިފޯން 8 ޕްލަސް ފަޅައިގެންދާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

އެޕަލް އިން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު އައިފޯން ސީރީޒްގެ ތެރެއިން އައިފޯން 8 ޕްލަސް ފަޅައިގެންދާ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ އެޕަލް ކުންފުނިން އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެޕަލްގެ އިލްތިމާސް: 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އައިފޯނު އެކްސްގެ ފޭސް އައިޑީ ވޯކް ނުކޮށްފާނެ

އެޕަލް އިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ވިއްކަން ފަށާ އައިފޯނުގެ އެންމެ ހާއްސަ ފީޗަރ ކަމުގައިވާ ފޭސް އައިޑީއަކީ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދީންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަދިރީގެ އުދަނގުލުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ފޯނެއް އެލްޖީން އުފައްދައިފި

މަދިރީގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭ ސްމާޓް ފޯނެއް އެލްޖީއިން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. މި ފޯނު ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާއަށެވެ. ފޯނުގެ މޮޑެލް އަކީ އެލްކީ ކޭ7

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރިހެނުންގެ ހައްޤު ކޮބާ؟

މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ވިސްނުންތަކަށް ކިލަނބު ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު މިދެކޭ ހިއުމަން ރައިޓްސްއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ހޭބޯ ނާރާ ހޯދާ ހައްޤެއްވެއެވެ. އަންހެނުންގެ ހައްޤެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފޭސްބުކް މަނާ ކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލްކަން ހޯދާފައިވާ ސޯޝަލް މީޑީއާ ނެޓްވާރކް ފޭސްބުކް، މަނާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރަޝިޔާގެ މުވާސަލާތީ ކަންކަމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ދީފިއެވެ. ރަޝިޔާގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިހުރީ އައިފޯނު އެކްސް އާއި ބެހޭގޮތުން ކުރީން ނޭނގޭ ވާހަކަތަކެއް !

އެޕަލްގެ ފޯނުތަކުގެ އެތެރޭގެ ސާމާނުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އެޕަލް އިން އަބަދުވެސް މާކަ ގިނަ ވާހަކައެއް ދައްކާ ނޫޅެ އެވެ. އެގޮތުން އެޕަލް އައިފޯނު އެކްސްގައި ހިމަނާފައި ވަނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޓްވީޓެއްގެ ދިގުމިން 280 ކެރެކްޓާ އަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޓްވީޓެއްގެ ދިގުމިން 140 ކެރެކްޓާއިން 280 ކެރެކްޓާއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ޓްވިޓާއިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ޓްވީޓްތައް މިހާރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ދިގުކޮށް ލިޔެވޭ ގޮތް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެވަނަ އަންބަކަށް ފިރިމީހާ ބޭނުންވުމަކީ ދިރިއުޅުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއް ހެއްޔެވެ؟

ކޮންމެމީހަކުވެސް ކައިވެންޏެއްކުރަނީ ދެމަފިރިން އެކުގައި ލޯބިން ދިރިއުޅުމަށެވެ. އެކަކުއަނެކަކަށް ލޯބިދީ އުފަލާއި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. އެކަކުވެސް އަނެކަކަށް ލިބެން އޮންނަ ހެވަކާއި އުފަލަކުން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި މަޙްރޫމް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފަސޭހައިން ނިދަން ބޭނުން ނަމަ މި ތަކެތި ނުކާތި!

ރަނގަޅަށް ނުނިދުމަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ހަމަ ނިދި ލިބުމަށްޓަކައި ދުޅަހެޔޮކޮށް ކެއުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ފަހަރަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް