ކެހިވެރިޔާ

އަހުދު ތަކާއި ވަޢުދުތައް ވާނެއެވެ. އުޑުން ތަރި ބާލަދޭނެއެވެ. ތަޢުރީފުން ހިތްތައް ޣާފިލްކޮށްލާނެއެވެ. މަކަރާއި ހީލަތުން އައިބުތައް ފޮރުވާލާނެތެވެ. ހިއްސުތަކާއި ކުޅެލާ ބޭނުންވާ އެދުން ހާސިލްކޮށް ނިންމާވެސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ވަފާތެރި ބައިވެރިޔާ

ތަރިރުހަނދު އޮއްސި އުދަވަމުންދާހެން އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ ދުވަސްތައްވެސް ފާއިތުވަމުން އޮވެގެން ކުރިއަށް ދެއެވެ. އެކިފަހަރު އެކި ކުލަވަރު ދައްކަމުންނެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ މާޒީގެ ސަފްހާތަކުން އެތަކެއް ބައިވެރިންނަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަޔާތުގެ ޑައިރީ އޭނާގެ ގަލަމުން (ފަސްވަނަ ބައި)

އަހަރެންގެ ލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް އޮހިގަތެވެ. އަދި ހަޔާތުގެ އެކިއެކި ދުވަސްތައް ވަކިވަކިން ލޮލުގެ ކުރިމަތީގައި ހާމަވާން ފެށިއެވެ. ޚިޔާލުތައް ބޮނޑިބޮނޑި ވެގެންގޮސް އަހަރެންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިފިއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މާލަސްވެއްޖެ ދެވަނަ ބައި

ލޯބިވާ ދޮންބޭބެއަށް ހެޔޮދުޢާ ސަލާމް! ހާލު ކިހިނެއްތޯ؟ ޝާދީ މުބާރަކް! މިސިޓީ މިލިޔަނީ ބޭބެއަށް ފަހަރެއްގައިވެސް އަރައިފާނެ ބޮޑު އޮޅުމެއް ފިލުވާ ދިނުމަށްޓަކައެވެ. އަދި އަހަރެންގެ މަރާބެހޭގޮތުން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މާލަސްވެއްޖެ (ފުރަތަމަ ބައި)

އޭނާ މަރުވީއެވެ. ކީއްވެތޯ އަހާލައިފިނަމަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބުނާނީ ޙައްޤުހަމަވުމުންނެވެ. އޭނާ ދުނިޔޭގައި އުޅުމުގެ ވަގުތު ހަމަވީއެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަންނާނެ ދުވަހެކެވެ. ކޮންމެއަކަސް މިނިސްޓްރީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކަރުނައިގެ އަގު

ނީމާ އޭނާގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް ނީޒާމެންގެ ގޭގެ ޖޯލިފަތީގައި އެއިނީ ހަވީރު ހިނގާލަން ނިކުތުމަށްޓަކައި އައިހެވެ. ކުޑައިރުކޮޅެއްވީތަނާ ނީޒާވެސް އައިސް ނީމާއާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު މިދެކުދިން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކުއްވެރިއަކީ ދެވަނަ ބައި

އަހަރެން އެކަންތައް ކުރުވީ ރަށުގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ފަންޑިތަވެރިޔާ ލައްވައެވެ. އަހަރެންގެ ގަސްތު ބުނެދިނުމުން މާގިނަދުވަހެއް ނުނެގިއެވެ. ރައިހާނާޔަށް ބިރުގަންނަ ކަހަލަ އެއްޗެތި ފެނުމާ، ހުވަފެންފެނުމާ،

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިންތިޒާރުގެ ނިމުން 2 ވަނަ ބައި

ޖެހިގެން އައިދުވަހުވެސް ރަވީއެއްނައެވެ. އޭގެ އަނެއްދުވަހުވެސް ރަވީގެ ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. ނަމަވެސް ހުސްނާ ރަވީއަށް އިތުބާރުކުރެއެވެ. ރަވީއަކީ، އޭނަގެ ފިރިމީހާއެވެ. ރަވީ އޭނަޔަށް އޮޅުވާލާފައެއް ނެތެވެ. ދުވަހަކުވެސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހަޔާތުގެ ޑައިރީ އޭނާގެ ގަލަމުން (ހަތަރުވަނަ ބައި)

ތަންދޮރު އޮޅުންފިލާގޮތްވިއިރު އޮވެވުނީ ހޮސްޕިޓަލުގައިކަން އެގުނެވެ. މިފަހަރު ހޭލެވުމާއެކު ކަރުނަތައް އޮހޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަހަރެން މަޑުމަޑުން ނިތްކުރީގައި ފިރުމާލީމެވެ. އަތުގައިޖެހުނީ ބެންޑޭޖެކެވެ. ނިތްކުރީއާއެކު ބޯފަޅައިގެންގޮސްފައިވާކަން އެގުނީ ދެނެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކުއްވެރިއަކީ … ؟

އަހަރެމެންގެ ދެމަފިރިންނަށް ލިބުނު ތިން ކުދިންގެތެރެއިން އަހަންނަށް ލޯބި ވެވެނީ، އެންމެ ދޮށީ ފިރިހެންދަރިފުޅު ދެކެއެވެ. އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ މުޙައްމަދު އެންމެ ގާތްކޮށް ލޯބިން އުޅެނީ އެންމެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް