ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ! އެޕަލުން ބުނަނީ ނޮވެމްބަރު ތިނަކުން ފެށިގެން އައިފޯނު އެކްސް ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް !

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައު އައިފޯނު މޮޑެލް އައިފޯނު އެކްސް ނުވަތަ އައިފޯނު 10 ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ކުރިންވެސް ބުނެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ، އުރީދޫގެ އައު ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ، އުރީދޫގެ އައު ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެ އިމާރާތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި އެ އިމާރާތުގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބު ދަށްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތެޔޮ އުފެއްދުން ދަށްވެ ޑިމާންޑް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ތެޔޮ ގެ އަގު %3 މައްޗަށް

އޮޕެކް ގެ މެންބަރުން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ތެޔޮ އަށް އޮތް ޑިމާންޑް މަތިވެ އަދި ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަރކިއޯރ މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ގއ.ކޫއްޑޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފިއެވެ. މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މިރިސޯޓް ހުޅުވައިދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއެވެ. މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ހޮލިޑޭ ހޯމް “ވެލި ވިލާ” ހުޅުވައިފި

އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއި އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރި ފުރަތަމަ ހޮލިޑޭ ހޯމް ގެސްޓްހައުސް “ވެލި ވިލާ” ކ. ދިއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. ހޮނިހިރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޗައިނާގެ “ލަކީއެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި

ޗައިނާގެ “ލަކީ އެއާ”ގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ބަޖެޓު އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ލަކީ އެއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

65 ރަށެއް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ވަރުވާއަށް ދޫކުރަން އިއުލާން ކޮށްފި

ބީލަމުގެ އުޞޫލުން، ށ.، ނ.، ރ.، ބ.، ކ.، އދ.، ވ. އަދި ސ. އަތޮޅުގެ 65 ރަށެއް ވަރުވާއަށް ދޫކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދިރާގުން ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ ތައާރަފު ކުރަނީ

ދިރާގުން “ގެސްޓްހައުސް ޓީވީ” ތައާރަފްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ “މޯލްޑިވްސް ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް 2017” ގައި ދިރާގުން ވަނީ ގެސްޓްހައުސް ޓީވީގެ ހާއްސަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް