ފްލައިމީން އައްޑުއާއި ފުވައްމުލަކަށް އުދުހެން މަސައްކަތް ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އޮނަރަބަލް ޤާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ އެއާއިން ހިންގާ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑުއާއި، ފުވައްމުލަކަށް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިފޯނާއި އެޕަލްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކެއް ސެޕްޓެމްބަރ 12 ގައި ލޯންޗް ކުރާނެ

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އާ އައިފޯނާއި އިތުރު ބައެއް އުފެއްދުންތައް ސެޕްޓެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު ލޯންޗް ކުރަން ނިންމާ ރަސްމިއްޔާތުގެ ދައުވަތު މީޑިއާތަަކަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިންޑިއާގެ ގޯއެއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގައި އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގޯއެއާގެ ދަތުރުތައް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ފަށަން އެއެއާލައިނުން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާ ގޯއެއާގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުތައް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ! އެޕަލުން ބުނަނީ ނޮވެމްބަރު ތިނަކުން ފެށިގެން އައިފޯނު އެކްސް ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް !

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައު އައިފޯނު މޮޑެލް އައިފޯނު އެކްސް ނުވަތަ އައިފޯނު 10 ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ކުރިންވެސް ބުނެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ، އުރީދޫގެ އައު ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ، އުރީދޫގެ އައު ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެ އިމާރާތް އަޅާ ސަރަހައްދުގައި އެ އިމާރާތުގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބު ދަށްކާ ގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ތެޔޮ އުފެއްދުން ދަށްވެ ޑިމާންޑް އިތުރުވުމާއި ގުޅިގެން ތެޔޮ ގެ އަގު %3 މައްޗަށް

އޮޕެކް ގެ މެންބަރުން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ތެޔޮ އަށް އޮތް ޑިމާންޑް މަތިވެ އަދި ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަރކިއޯރ މޯލްޑިވްސް ކޫއްޑޫ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ގއ.ކޫއްޑޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފިއެވެ. މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ ރިސޯޓުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، މިރިސޯޓް ހުޅުވައިދެއްވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމްއެވެ. މަރކިއޯރ ކޫއްޑޫ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ހޮލިޑޭ ހޯމް “ވެލި ވިލާ” ހުޅުވައިފި

އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާއި އެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރި ފުރަތަމަ ހޮލިޑޭ ހޯމް ގެސްޓްހައުސް “ވެލި ވިލާ” ކ. ދިއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. ހޮނިހިރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް