ހާސްވާނެ ކަމެއް ނެތް ! އެޕަލުން ބުނަނީ ނޮވެމްބަރު ތިނަކުން ފެށިގެން އައިފޯނު އެކްސް ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް !

އެޕަލް ކުންފުނީގެ އައު އައިފޯނު މޮޑެލް އައިފޯނު އެކްސް ނުވަތަ އައިފޯނު 10 ގަންނަން ލިބޭނެ ކަމަށް އެޕަލް އިން ކުރިންވެސް ބުނެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިންވަނަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ޓީވީ ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ. ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރިއަކަށް ފަރާތަކަށް އެލްޖީ 65 އިންޗްގެ k4 ސްމާޓް ޓީވީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފިލްމު ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާރަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30 ކަރޯޑު

އާމިރު ޚާން ޕްރޮޑަކްޝަންސް އިން އުފެއްދި ފިލްމު “ސީކްރެޓް ސުޕަސްޓާ” މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވާފައިވާއިރު ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފިލްމަށް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އިޝާ ޑިއޯލް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އިޝާ ޑިއޯލް އަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. އިޝާ ޑިއޯލް އަދި ބާރަތު ތަކްތާނީގެ ކައިވެންޏަށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބިފައިވާއިރު މިއީ ބޮލީވުޑް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރުކުރާކަމަށް ބެލެވޭ ކުޑަކުއްޖަކު ފުވައްމުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނަމޫނާ އައިޑިއަލް ސްކޫލެއް

އައިޑިއަލް ސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި އެއް ޖަމުޢިއްޔާ ކަމުގައިވާ ގާޑިއަން އެސޯސިއޭޝަނުން ހިންގަމުން އަންނަ، އެޖަމްޢިއްޔާގެ ޕްރީ ސްކޫލެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބުޅާ ކޯޅޭހެން ކޯޅޭ ކަމަށްބުނުމުން ސޯނަމް ކަޕޫރު ރުޅިގަދަ ވެއްޖެ

މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމެއް ކަމުގައިވާ “ވީރޭ ދީ ވެޑިންގް”ގެ ހަތަރު އަންހެން ތަރިން ބުޅާ ތަކެއް ކޯޅޭހެން ކޯޅޭތީވެ އެ ފިލްމު ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެން އުޅޭ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފިޒީ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރަން ބިޕާސާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

ފިޒީ ބުއިމެއް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ލިބުނު ބޮޑު ފުރުސަތަކަށް ނުނެކޭބުނެ، ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ބިޕާސާ ބާސޫ ފިޒީ ބުއިންތައް އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފި އެވެ. ބައެއް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އައިޝްވާރިޔާއާއެކު ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ މިހުންނަނީ ބިރުން: ރާޖް ކުމާރު

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ އައިސްވާރިޔާ ރާއި ބައްޗަން އާއި ރޮމޭންސް ކުރަން ޖެހޭތީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފަސް ޖެހޭ ކަމަށް ފިލްމު ފަންނޭ ޚާންގެ ކޯ ސްޓަރ، އެކްޓަރު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދިވާލީ ފާހަގަ ކުރަން ދިއްލީގައި ބަޑިބޭސް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްްފި

އިންޑިއާގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރާ ދިވާލީގައި، މިއަހަރު ބަޑިބޭސް ބޭނުންކުރުން އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މަނާކޮށްފިއެވެ. ކޯޓުން ދިވާލީގައި ބަޑިބޭސް މަނާކޮށްފައި މިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިވާލީގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް