ފުނާޑު އާއި ދޫޑިގަން އަންހެނުންގެ މެދުގައި އެކުވެރި ކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ދޫޑިގަން އަވަށުގައި ކުޅުނު އެކުވެރި ކަމުގެ ވޮލީ ބޯޅަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރީ ފުނާޑު އަންހެނުންގެ ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމަކާއި ދޫޑިގަމު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

އެންދިރުވާ މެދެރި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ކޮންއުޅޭގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާލާއިރު އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ތަފާތަކެއްހުރިކަމަށްވެއެވެ. ކުރީގެ ދުވަސްތަކުގައި ފުވައްމުލަކު މީހުން އެންހިފައިގެން އެމުގެ މަސްވެރިކަން ކުރިދުވަސްވަރުވެސް އެކަން ކުރަމުން ދިޔައީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބޮޑުދުންއެޅުން

އިޙްޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކު މީހުންގެ ކެއުމަކީ މުޅިންވެސް ރަށުން ލިބޭ ތަކެއްޗެވެ. އެއީ އޮޅު އަލަ، ބަބުކެޔޮ، ފަތްކެޔޮ، ކައްޓަލަ، ކަށިކެޔޮ، އަދި ކާށި ގަބުޅި ދިވެހިހަކުރު ފަދަތަކެއްޗެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރޯދައަށް ގެއަށް ވެލިލުން

އިހުޒަމާނުގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުންނާއި، އަދި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ހުންނަގޮތުން އެއްވެސް ގެއެއްގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ތަޅުން އަޅާފައި ނުހުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރޯދަމަހައްޓަކައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ރާވެރިން މަގު ކޮށުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ ދުވަސްވަރު ނަވާރަސަތޭކަ ފަންސާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަލްއުސްތާޛު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ލުތުފީ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅވެރިއަކަށް ހުންނަވައިގެން މިހާރު ރަށުގައި މިހުރި ބޮޑެތި މަގުތައް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ނައިބުކަމާއި ހިނގުމާއި ނައިބުފަތް ކިޔެވުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އިހުޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެން ވަކި ދުވަސްވަރަކާއި ހަމަޔަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރަޖަބުމަހު ހަވަނަ ދުވަހު ނައިބުކަމާއި ހިންގެވުމަކީ ކުރަމުން އައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފިރިންނަށް ތަޢުރީފުކުރުން – ދިވެހި އަންހެނުން ދަސްކުރަންވެއްޖެ ހުނަރެއް!

ހެޔޮލަފާ އަންބެއްގައިވާ އެންމެ ލޯބި އެއްސިފައަކީ ފިރިމީހާގައި ހުންނަ ރީތި ސިފަތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ތަޢުރީފުކުރުމެވެ. އަހަރެމެން އަންހެނުންނަކީ ފިރިންގެ ކިބައިން ތަޢުރީފު އަޑު އަހާހިތްވާ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ހުކުރުދުވަސް

ހުކުރު ދުވަހަކީ ދީނީގޮތުން ބަލާއިރުވެސް ވަރަށްބޮޑު މުހިއްމުކަމެއް ދެވިފައިވާ ދުވަހަކަށް ވުމާއެކު އަދި އެދުވަހުގެ އެންމެ ހާއްސަކަމަކީ ހުކުރު ނަމާދު ކަމަށްވާތީ ފުވައްމުލަކުގައި ކުރީގެ ދުވަސްތަކުގައި އުޅުނު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި ލިބާސް ލެއްވުން

އިހުޒަމާނުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭގޮތުން އަންހެން ކުދިން ލިބާސްލައްވާ ދުވަހެއް އޮވެއެވެ. އެދުވަސްވަރު އަންހެނު ކުދިންގެ މައިންބަފައިން އެންމެ އުފާވާ ދުވަހަކި އެމީހުންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލިބާސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި އޮޅުއަލަ

އޮޅުއަލައަކީ މީގެ ގާތްގަޑަކަށް 130 އަހަރުގެ ވެސް ކުރިން ކޮންމެވެސް މީހަކު ބޭރުންގެގެނެސް ރަށުގައި އިންދާ ހެއްދި އެއްޗެކެވެ. އޮޅަކީ އަލަގަސް ހުންނަ ބިމަށް ނުވަތަ އަލަ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް