ސެމީގައި ބާސާ އާއި ރެއާލްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެއެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް ބާސާ ދަތުރުކުރީ ކުއާޓާފައިނަލްގައި ސެވިއްޔާ ބަލިކުރުމަށްފަހުއެވެ. އަދި ރެއާލް ސެމީ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ”ގެ ފުލް ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

“ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ” އަކީ “ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް” ފްރެންޗައިޒްގެ ފުރަތަމަ ސްޕިންއޮފް ފިލްމެވެ. މި ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިއަދު ނެރެފައިވާއިރު، ޓްރެއިލާ އިން ފިލްމްގެ

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދަތުގައި ހަރުކޮށްލާ ކުޑަކުޑަ އެއްޗަކުން މުޅި ހަށިގަނޑު ބަލާލެވޭނެ

ފަންނިއްޔާތު (ޓެކްނޮލޮޖީ) ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައިވުމާއެކު މިހާރު މިވަނީ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ސުމޭރު (ޑިޖިޓަލް) ވެފައެވެ. ރޭޑިޔޯ ސިގްނަލް ވޭވްސް ބޭނުން ކޮށްގެން ފަންނިއްޔާތު ބޭނުން ކޮށްގެން، މޮޅު

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ބައިލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި

ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން އެ ރިސޯޓުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައި 46،507 ރުފިޔާ ބަހައިފިއެވެ. ރިސޯޓްތަކުގެ ސާވިސް ޗާޖް ހާމަކުރާ ވެބުސައިޓް މޯލްޑިވްސް ސާރވިސް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ހައްދުފަހަނައަޅާ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށް ނުކުރެވޭނެ – ނަހުލާ

ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ހައްދު ފަހަނައަޅާ ވަރަށް އަގުބޮޑުކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކޭކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަހުލާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ސަންގްޓީވީގައި ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމެއްގައި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ބައެއް ސަހަރައްދުތަކުގައި ޕަބްޖީ މަނާކުރަނީ

ޕަބްޖީ ކުޅުމުގައި ދެވިހިފާފައި ތިބި އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެބަތިއްބެެވެ. އެ ކުޅެން ފަށައިފނަމަ ހަމަ އެއަށް ދެވިހިފަނީއެވެ. އެހެން ކަމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭކަށް ބޭނުން ނުވަނީއެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެެއެވެ. މިކަން

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް

މިއަދަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ މަސްވެރިންގެ ދުވަހެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރަނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ކުރިން ލިބޭ މަސައްކަތަކަށް މަސްވެރިކަން ވެފައިވުމުން ނެވެ.

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

ފުވައްމުލަކު އަންހެން ކުރިކެޓް ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ނިމުނު ހަފުތާ ބަންދުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ 2 ވަނަ ގައުމީ އަންހެން ޓީ20 ކުރިކެޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް ޓީމު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ކުރިކެޓް

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް

“ޝާރކް އައިލެންޑް” ގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މިޔަރުގެ ރަށް ނުވަތަ “ޝާރކް އައިލެންޑް” ގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި އުފެއްދި

އިތުރަ ވިދާޅުވުމަށް